Algemene voorwaarden

DISCLAIMER

Vossebeld Vaatwastechniek te Almelo handelend onder de naam Vossebeld Vaatwastechniek B.V. (inschrijfnummer KvK voor Oost Nederland 68449720).

1.       Geldigheid van voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten tussen Vossebeld Vaatwastechniek als verkoper van professionele vaatwasmachines alsmede op de installatie daarvan, tenzij van deze voorwaarden door Vossebeld Vaatwastechniek uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Een verwijzing door koper naar eigen algemene voorwaarden wordt door Vossebeld Vaatwastechniek niet aanvaard.

2.      Aanbieding

a.      Alle offertes van Vossebeld Vaatwastechniek betreffende professionele vaatwas machines zijn geheel vrijblijvend.
b.      Iedere aanbieding voor wat betreft de installatie van vaatwasmachines is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.      Bestelling/Overeenkomst

Alle bestellingen door koper middels een door koper ondertekende koopovereenkomst hebben voor koper terstond na ondertekening bindende kracht. Vossebeld Vaatwastechniek is echter eerst gebonden nadat zij ook zelf de overeenkomst heeft ondertekend. Vossebeld Vaatwastechniek zal een exemplaar of een kopie van de door haar getekende koopovereenkomst aan koper doen toekomen.

Toezeggingen en/of opdrachten van/aan vertegenwoordigers of agenten zijn slechts bindend indien door Vossebeld Vaatwastechniek schriftelijk bevestigd.

Indien de leverende fabriek wijziging brengt in de modellen tussen het tijdstip van levering en het tijdstip van bestelling, zal Vossebeld Vaatwastechniek de vrijheid hebben geheel overeenkomstig de bestelling, danwel het nieuwere model te leveren.

4.      Prijzen

De door Vossebeld Vaatwastechniek opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

5.      Levertijden

De door Vossebeld Vaatwastechniek opgegeven levertijden gelden bij benadering en mogen niet worden aangemerkt als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijden zijn gebaseerd op de normale gang van zaken bij Vossebeld Vaatwastechniek en haar leveranciers. Van die normale gang van zaken afwijkende omstandigheden ten gevolge waarvan niet tijdig kan worden geleverd ontslaan Vossebeld Vaatwastechniek van haar verplichting tot levering of geven Vossebeld Vaatwastechniek het recht later dan het overeengekomen tijdstip te leveren.

Dergelijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld het door een toeleverende fabrikant of andere derden waarvan Vossebeld Vaatwastechniek afhankelijk is niet nakomen van de verplichtingen, vervoersproblemen, natuurgeweld, gewapend conflict en stakingen.

6.      Nakoming overeenkomst door koper en niet nakoming overeenkomst door koper

a.      Indien koper zich niet stipt houdt  aan de overeengekomen betalingen, heeft Vossebeld Vaatwastechniek het recht de levering uit te stellen of daar van af te zien. Indien koper bij aanlevering een vaatwasmachine weigert in ontvangst te nemen of indien hij te voren te kennen heeft gegeven op de levering geen prijs meer te stellen, blijft koper niettemin aan de overeengekomen betalingsverplichtingen volledig gebonden.
b.      Bij niet betaling door koper op de vervaldata is koper verplicht aan Vossebeld Vaatwastechniek over de vervallen en niet betaalde bedragen 1% rente per maand te betalen. Koper is bovendien verplicht alle incassokosten zowel gerechtelijke als 10% buitengerechtelijke over het  nog  niet betaalde  saldo aan Vossebeld Vaatwastechniek te vergoeden.

7.      Betaling

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na facturering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Facturering vindt plaats op of na de datum waarop is geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

8.     Eigendomsvoorbehoud

a.      Vossebeld Vaatwastechniek behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomst aan koper geleverde zaken de eigendom voor totdat koper de koopsom en installatiekosten van alle door Vossebeld Vaatwastechniek aan koper geleverde zaken volledig heeft betaald.
b.      In geval koper in gebreke is met betrekking tot één of meer verplichtingen uit tussen partijen gesloten overeenkomst is Vossebeld Vaatwastechniek gerechtigd haar eigendommen terug te vorderen van koper zonder dat deze teruggave de ontbinding van de koopovereenkomst tot gevolg zal hebben.
c.       Indien enig beslag onder koper wordt gelegd is koper jegens Vossebeld Vaatwastechniek verplicht de beslag-leggende ambtenaar onmiddellijk bij de beslaglegging gedocumenteerd te informeren  over de eigendomsrechten van Vossebeld Vaatwastechniek, zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Vossebeld Vaatwastechniek.
d.      Koper zal de geleverde  zaken zolang deze nog eigendom zijn van Vossebeld Vaatwastechniek niet mogen verpanden, verhuren of in bewaring mogen geven, noch deze op welke wijze ook onder de macht van derden brengen, tenzij Vossebeld Vaatwastechniek hem daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent.

9.      Plaatsing

Aanleg van gas-, water- en elektrische leidingen en aansluiting daarvan zijn voor rekening van koper, alsmede breek-, timmer-, metsel- en hijswerkzaamheden. In alle gevallen waardoor gas- en elektriciteitsbedrijven of andere instanties aan de gas- en/of elektrische uitvoering bijzondere eisen worden gesteld, afwijkende van de normale leveringen van Vossebeld Vaatwastechniek komen de meerkosten welke hierdoor ontstaan voor rekening van koper. Alle installaties worden voor risico van koper geplaatst en volgens zijn aanwijzingen. Koper verplicht zich de toegang tot de plaats waar een installatie moet worden opgesteld voor zijn rekening mogelijk te maken of te doen maken.
Koper is verantwoordelijk voor de plaats waar hij de installatie aangebracht wenst te zien. Alle aansprakelijkheden die volgens de wet op het gebruik voor rekening van de architect of aannemer komen, zijn uitgesloten en blijven geheel voor rekening van koper. In de prijs is niet inbegrepen de montage en de inbedrijfstelling van de installatie, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is aangegeven dat geleverd wordt inclusief montagekosten.

10.  Garantie

a.      De garantietermijn voor nieuwe vaatwasmachines bedraagt één jaar. De garantietermijn voor tweedehands vaatwasmachines en andere zaken bedraagt een half jaar. De oorspronkelijk gegeven garantietermijn wordt niet verlengd en geldt slechts voor de oorspronkelijke koper. Als garantie (inhoudelijk) worden steeds de garantiebepalingen van de betreffende toeleveranciers gehanteerd.
b.      Bij aflevering van de installatie is koper gehouden waarneembare afwijkingen of fouten in de uitvoering van de geleverde installatie binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Vossebeld Vaatwastechniek bekend te maken. Na acht dagen wordt de levering als volledig akkoord bevonden beschouwd.
c.       Indien koper meent gerechtigd te zijn gebruik te maken van de hem toegekende garantie of Vossebeld Vaatwastechniek bericht geeft van een onvolledige levering, ontheft dit koper niet van de door hem in de overeenkomst aangegane betalingsverplichtingen.
d.      Indien koper op enigerlei wijze in gebreke is in de nakoming van zijn betalingen, is Vossebeld Vaatwastechniek niet gehouden enige garantieverplichting na te komen.
e.      Voor gebreken en schade veroorzaakt door moedwilligheid, nalatigheid, slecht onderhoud, ondeskundige behandeling, onvoorzichtigheid, het gebruik van voor de installatie schadelijke chemicaliën of door welke van buitenaf komende oorzaak ook bestaat geen garantieverplichting. Het herstel van deze gebreken of hierdoor veroorzaakte schade moet door koper worden vergoed.
f.        Vossebeld Vaatwastechniek is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade door koper geleden, voor schade aan of bederf door welke oorzaak dan ook is Vossebeld Vaatwastechniek jegens koper nimmer aansprakelijk. Geadviseerd wordt de inhoud van diverse installaties te verzekeren.

11.   Toepasselijk recht

Op alle geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

12.  Bevoegde rechter

Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de rechtbank te Almelo.

Scroll naar boven